Faktablad: fugt, skimmel og kulde i kælderkonstruktionen ved boligere bygget før år 1972

I vores nyeste faktablad har vi fokus på kælderkonstruktionerne i boligere bygget før 1972. Vi stiller skarpt på historiken, problemerne og ikke mindst løsningerne ved sådanne kælderkonstruktioner.

Historikken er vigtig, hvis problemet skal kortlægges

Hvis din bolig har en ældre kælder fra før 1950, er den helt sikkert blevet bygget efter simpel byggeskik, f.eks.til brug som vaskekælder, fyrrum m.v. Disse kældere er typisk ikke godkendt eller egnet til beboelse, og når mange derfor vælger at bruge en sådan kælder til andet formål som f.eks. opholdsrum, kan der opstå fugt og indeklimaproblemerne, som kan være sundhedsskadelige.

Murede kældervægge og fundamenter var almindeligt anvendt frem til omkring 1920. Kældervægge kunne også være udført af uensartet beton, den såkaldte murermesterbeton, som er beton støbt direkte mod jorden. I nogle tilfælde er der sikret mod fugt med asfalt og mørtel, men det har den udlempe, at bitumen nedbrydes med tiden, når de flygtige stoffer fordamper, og derved kan der dannes små revner i tjærelaget.

Problem med kælderkonstruktionerne

Fugt i kældervægge, fundamenter, krybekældre og vægge i stueetagen i ældre bygninger skyldes ofte mangelfuld fugt/varmeisolering mod det omgivende terræn.

I gamle kældre er der ofte både udblomstringer og forvitret puds og murværk, som er fremkaldt af salte. Saltene kan enten stamme fra opstigende grundfugt eller fra tørsalt. Saltskader på murværket har normalt kun æstetisk betydning, men betyder også, at væggen altid er lidt fugtig, fordi saltet er vandsugende.

Fugtproblemerne kan medføre vækst af trænedbrydende svampe, afskalning af puds, nedbrydning af tegl og mørtel, udfældning af salte, skimmelvækst og afskalning af overfladebehandling.

De fem hurtige om, hvad fugten kan skyldes:

1 Opstigende fugt eller utæthed i kældervægge.

2 At varm, fugtig udeluft om sommeren kan afkøles på de kolde overflader i kælderen. Herved stiger den relative luftfugtighed og dermed risikoen for skimmelvækst.

3 Mangelfuld ventilation.

4 Kælderdækket er efterisoleret, hvilket generelt gør kælderen mere kold og dermed fugtig.

5 Utætheder i afløbsinstallationer omkring huset, som forøger fugtbelastningen på kælderen, herunder svigt i afløb i kældernedgang.

Hvad skal man kigge efter, hvis mulige skader skal opdages?

- Kældergulvene er kolde på grund af manglende isolering.

- På kældervæggene kan der være tegn på saltskjolder og afskallende puds, som skyldes fugt, der trænger ind gennem fundamentet. Manglende udluftning samt opvarmning vil frembringe en indelukket og karakteristisk ’kælderlugt’.

- Bjælkeender i træbjælkelag er udsat for nedbrydning, hvis der er kraftig opstigende grundfugt. Risikoen er forøget, hvor der er efterisoleret indvendigt.

- Radon, hvis kældergulvet eller kællervægge mod jordbund ikke er tæt, f.eks. pga. revner eller utætheder omkring gennemføringer, er der risiko for forhøjet radonkoncentration i kælderen. Normalt kommer en betydelig del af luftskiftet i boligen gennem kælderen. Ventilation af kælderen kan eventuelt være vigtig alene af hensyn til radon.

- Revner i sokkelpuds/fundament/skillevægge i kælderen kan indikere sætningsskader.

Har du hørt nok omkring problemet og er du klar til at tage action? Vi vil meget gerne hjælpe dig med at få et overblik over problemet. Du kan kontakte os pr. mail thl@lowentegnestue.dk eller pr. telefon 2929 9896.
Hvis du selv har mod på at tænke i løsninger, kan du læse videre. Vi kommer med to løsningsforslag i teksten nedenfor.

Forslag til løsninger

Fugt kan sjældent fjernes fuldstændigt fra ældre kældre, men opfugtningen kan du normalt reducere. Vi præsenterer to måder, hvorpå du kan reducere fugt/varme/indeklima problemerne på.
Som med så meget andet, skal det nævnes, at jo mere omfattende forbedring, du sætter i gang des bedre er resultatet som oftest også.

Løsningsforslag 1: Omkostningsniveauet er lille og udførelsen er let:
Det er en god ide at starte med at strippe kælder til rå konstruktion. En ældre kælder bør ikke indeholde organiske materialer som f.eks. træ, gips, gulvtæpper, tapet, linoleum, tæpper, laminat mv. hverken på gulve eller vægge.

Det er bedst, hvis konstruktioner er rå på alle flader.

1 Hvis du gerne vil isolere ydervægge fra den indvendige side, bør det ske med uorganiske materialer som multipore, skamo + eller skalmol. (Kontakt os for yderligere info)

2 Vægge og gulve behandles med difusionåben maling eller lak spec. til kælderbrug.

3 Skab god ventilation i kælder med mekanisk ventilation. (Kontakt os for yderligere info)

4 Effektivt udluftning, der konstant giver dig frisk luft med et lavt varmetab.

5 Det er vigtigt med en optimeret energibesparelsen for din bolig.

6 Reduceret radon, CO2, kondens og fugt i boligen.

7 Minimeret risiko for skimmel.

8 Sørg for/skab afløb i bunden af lyskasser og kælderskakte i funktionsdygtig stand (og friholdte). I nogle ældre huse er der ikke afløb i kælderskakte, men faskiner.

Løsnings forslag 2: Omkostningsniveauet er højt og udførelsen er svær:
Den nedståede figur viser tiltag, der i dag anses for ønskværdige ved renovering af en kælder:
1. Ventilation.

2. Hindring af opsugning af fugt gennem gulv og evt. indervægge betyder bedre mulighed for at fjerne fugt ved fordampning indadtil i kælderen.

3. Udvendig efterisolering.

4. Hindring af opsugning af fugt i kældervægge.

5. Opvarmning. Jo flere faktorer der ikke er til stede, desto større er risikoen for fugtproblemer.
Alt ovenstående info er udarbejdet udfra almen nyttig viden fra litteratur og indeholder ikke hensyn til oversvømmelse, højt grundvandsspejl, vandsøjletryk.

 screenshot02322.jpg

Inden igangsættelse af forbedringer af konstruktioner anbefales det generelt, at man altid søger professionel rådgivning og foretager undersøgelser for at fastlægge og planlægge arbejdets udførelse. Har du derfor spørgsmål i forhold til ovenstående løsningsforslag, er du meget velkommen til at kontakte os pr. mail thl@lowentegnestue.dk eller pr. telefon 2929 9896


Vi står klar til at hjælpe!

Faktablad: fugt, skimmel og kulde i kælderkonstruktionen ved boligere bygget før år 1972

Tilstandsrapport

4.5 ud af 5 baseret på 6 brugerratings.

Skal vi hjælpe dig, så kontakt os på:
2929 9896 eller thl@tegnestue.com

bubble