Mestre af Højderne: Tømrernes Kunst i Tidligere Tider

I en æra præget af æstetik og ingeniørkunst stod tømrerne som uovertrufne mestre af højderne. Deres arbejde gik ud over blot det funktionelle og udtrykte en ældgammel tradition, hvor dygtighed og stolthed var i højsædet.

 

Indledning:

Efter den ødelæggende brand på børsen blev mindet om fortidens tømrermestre vækket til live. Lad os dykke ned i historien om, hvordan disse håndværkere, med deres stolte traditioner og dybe viden, formede landskabet med spir og tårne.

 

Kapitel 1: Arven fra Fædrene

I en tid, hvor faget blev overleveret fra generation til generation, blev hemmelighederne bag konstruktionen af spir og tårne arvet og bevaret. Fagsproget var som en kryptisk kode, hvor termer som "konge", "grat" og "rytter" åbnede dørene til en verden af konstruktion og skønhed.

Tømrerne var ikke blot håndværkere; de var også kunstnere, der forstod at forene æstetik og funktionalitet i deres arbejde.

 

Kapitel 2: Konstruktionens Kunst

At bygge et spir eller et tårn var ikke blot at stable træ op på hinanden. Det var en nøje planlagt proces, hvor hver bjælke og spær blev lagt med omhu og præcision. Fra pyramideformede tårne til ottekantede spir blev hvert værk skabt med en blanding af teknisk knowhow og kunstnerisk flair.

 

Tagværket i et pyramideformet tårn består i hovedsagen af grater, der støtter sig til et i midten af tårnet opstillet tømmerstykke, en såkaldt hjælmstang eller konge. Er de trekantede tagflader for store til, at beklædningen kan nå fra grat til grat, indlægger man skiftespær i fladerne. Graterne afstives ved hjælp af tænger, der går mellem to modstående grater og boltes til disse og til kongen, og undertiden anbringer man tillige skråbånd mellem grat og konge og indtapper dem i begge disse tømmerstykker.

 

På kirker, rådhuse, thinghuse og andre lignende bygninger anbringer man ofte en tårn, en såkaldt rytter, oven på taget. Konstruktionsdelene i et sådant tårn føres gerne ned i tagværket og bygges sammen med dette.

 

I fig. 218 er vist et eksempel på en lidt mere sammensat tårnkonstruktion, hvis midterste del er åben og afgiver plads til en klokke. Tårnets hovedkonstruktion består af fire hængværker, i hvilke midtpartiets otte stolper indgår som hængsøjler, og hvis skråstræbere danner underlaget for den nederste tårndels opskalker. Hængværkernes dragere og spændrigler i den ene retning anbringes så meget højere end de tilsvarende tømmerstykker, er i den anden retning, at de krydsende stykker kan komme til at ligge oven på hinanden.

fig-218.jpg

I fig. 219 er vist konstruktionen af en ottekantet rytter. De otte bærende stolper føres helt ned til tagbjælkelaget og står her på et underlag af tømmer, som lægges oven på bjælkerne; den øverste del af tårnet er konstrueret på lignende måde som angivet i det foregående. For at frembringe en udvidelse af den del af rytteren, der befinder sig under det åbne parti, er der boltet vandrette tømmerstykker til stolperne, således at der fremkommer fire ringe, som danner underlaget for beklædningen.

fig-219.jpg

Kapitel 3; Spiret: En Stolthed og En Udfordring

Bliver tårnene høje og slanke, kaldes de, som tidligere omtalt, spir, og ved disses bygning bliver der adskillige hensyn at tage, dels til deres stabilitet og varighed, dels vedrørende senere reparationer. Af hensyn til stabiliteten mod vindtryk bør tårnets højde ikke overstige det femdobbelte af grundplanens bredde. Alle grater skal gå fra spirets fod til dets spids og må ikke afbrydes af vandret liggende tømmer. Kan graterne ikke fås i et stykke, samles de med stumpt stød dog laskning eller lige blad og sammenboltning således, at endetræ trykker mod endetræ, og man indlægger en metalplade i samlingen. Spiret afstives ved vandrette bjælkelag for hver 3 til 4,5 meter i højden, bjælkerne kæmmes eller blades og boltes til graterne, og bjælkelagene deler spiret indvendig i flere etager; undertiden anvendes tillige korsformede stole eller bukke.

 

I tidligere tid byggede man spirene etagevis op og afstivede dem indvendig dels ved hjælp af bjælkelagene, dels med skråt stillede stole eller tømmer, der anbragtes diagonalt mellem de modstående grater og samledes i en eller anden knude midt i spiret, men disse konstruktioner har vist sig uheldige på grund af de mange vandrette lag, der ved tømmerets svind forårsagede sætninger i konstruktionen. Senere gik man over til at anvende en konge, der gik fra spirets fod til dets spids, og i den første halvdel af det 19. århundrede opstod en ny konstruktion, fremstillet af en tysker ved navn Moller, efter hvilket princip der senere er byggesten mængde spir.

 

I fig. 220 er afbildet et eksempel på et ottekantet mollersk tårnspir. Af de grundregler, efter hvilke disse spir bygges, skal nævnes følgende: Spirets træværk anbringes umiddelbart oven på murværket uden forankring til dette. Tårnets indre konstrueres så let som muligt, hvorimod man forstærker dets vægge, den gennemgående konge bortfalder og erstattes af en kortere hængsøjle eller hjælmstang, der går ned gennem spirets to øverste etager. Grat spærene er gennemgående, de ydre vægge forbindes således, at de ikke kommer til at udøve sidetryk, og afstives indbyrdes ved horisontale bjælkelag, der deler spiret i flere etager, alle taphuller, hvori vand kan samle sig, undgås eller udføres således, at vandet kan løbe bort, bjælker og murremme må ikke indmures, og der sørges for en god luftcirkulation i spiret, alle tømmerstykker forbindes således, at et enkelt stykke let kan tages ud og erstattes af et andet, der anbringes korsformede stole eller bukke til etagernes understøttelse og til hjælp for rejsningen af spiret.

fig-220.jpg

Kapitel 4: Mødet med Udfordringer

I mødet med udfordringer som vindtryk og træets naturlige svind måtte tømrerne være opfindsomme. De udviklede nye konstruktionsmetoder og forbedrede gamle teknikker for at sikre, at deres spir og tårne stod stærke og stolte mod himlen.

 

Kapitel 5: Fremtiden af Tømrerkunsten

Selvom tiden har ændret sig, lever arven fra fortidens tømrere videre. Deres arbejde er stadig et symbol på dygtighed og dedikation. Mens moderne teknologi har ændret måden, vi bygger på, er ånden fra fortidens mestre stadig til stede i hver tømrers arbejde.

 

Epilog:

Som solen går ned over landskabet, står spir og tårne som stille vidner om fortidens mestre af tømrerkunsten. Deres historie er vores historie, og deres kunst vil altid være en del af vores verden.

 

Afslutningen af Et Håndværk og En Kunstform

Således stod tømrernes ærefulde traditioner og kunstneriske kunnen bag opførelsen af nogle af historiens mest majestætiske spir og tårne. Deres dybe forståelse for konstruktionsteknikker og fagsprog, kombineret med deres dygtighed og stolthed i deres arbejde, har sikret, at disse imponerende strukturer har stået som monumenter over både håndværkets og arkitekturens evne til at forbinde mennesker gennem tid og rum.

 

Ordfortegnelse: Bygningsdele og fagudtryk

 1. Ottekantet Rytter: er spirets og  tårnets kerne eller grundkonstruktion En rytter er en tårnstruktur placeret på toppen af et tag, normalt ottekantet i form.
 2. Konge: En vandret træbjælke, normalt placeret øverst i en struktur, der fungerer som støtte for de øvrige spær eller bjælker.
 3. Lanterne: En lille struktur placeret øverst på et tårn eller spir, designet til at give lys ind i rummet nedenfor.
 4. Rytter: En tårnstruktur placeret på toppen af et tag, normalt ottekantet i form, anvendt på kirker, rådhuse osv.
 5. Grat: En vinkel, hvor to tagflader mødes, normalt dannet af to skråtstillede træbjælker.
 6. Opskalker: Bueformede træbjælker eller strukturer, normalt anvendt til at understøtte en kegleformet eller kuppelformet tagkonstruktion.
 7. Svejfede Opskalker: Bueformede træbjælker, der er buede eller krummede for at danne en buet overflade, normalt anvendt til at understøtte et tag eller en kuppel.
 8. Fløjstanden: En del af tårnkonstruktionen, der er fastgjort til toppen af tårnet og fungerer som en platform eller understøttelse til andre strukturelle elementer, såsom en lanterne eller en spire.
 9. Hjælmstang: En støttebjælke, normalt lodret, der understøtter spiret eller toppen af et tårn.
 10. Hængværker: Lodrette støttestrukturer i en tårnkonstruktion, der bærer vægten af de øvre dele af tårnet og overfører den til fundamentet eller tagbjælkerne.
 11. Hængsøjlerne: Lodrette søjler eller støttestrukturer, der udgør hængværkerne i tårnkonstruktionen og giver støtte til de øvre dele af tårnet.
 12. Skråstræbere: Skråstillede bjælker eller støttestrukturer, der støtter eller afstiver andre dele af konstruktionen, typisk i en diagonal retning.
 13. Hængværkernes Dragere og Spændrigler: Vandrette og diagonale bjælker, der forbinder og afstiver hængværkerne i tårnkonstruktionen og hjælper med at fordele vægten jævnt.
 14. Bukke: Støttestrukturer, normalt krydsformede, der bruges til at støtte bjælkelag eller etageadskillelser i en struktur.
 15. Skiftespær: Ekstra spær eller bjælker, der indsættes i tagkonstruktionen, når de trekantede tagflader er for store til, at beklædningen kan nå fra grat til grat.
 16. Skråbånd: Skråstillede bjælker eller støttestrukturer, der anvendes til at forstærke og afstive tårnkonstruktionen og forhindre sideværts bevægelse.
 17. Kæmning: En metode til at forbinde to træbjælker ved at skære en række tænder eller hakker i enderne, så de kan passe sammen som en tandrække.
 18. Tænger: Metalbeslag eller forbindelsesstykker, der bruges til at fastgøre eller forstærke tømmer eller trækonstruktioner, typisk ved at forbinde to dele sammen.
 19. Murremme: Vandrette træbjælker eller strukturer, der er indlejret i murværket for at give støtte eller forankring til bygningskonstruktionen.
Mestre af Højderne: Tømrernes Kunst i Tidligere Tider
Mestre af Højderne: Tømrernes Kunst i Tidligere Tider

Tilstandsrapport

4.5 ud af 5 baseret på 6 brugerratings.

Skal vi hjælpe dig, så kontakt os på:
2929 9896 eller thl@tegnestue.com

bubble